Jazda po alkoholu, a warunkowe umorzenie postępowania

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, jazda po alkoholu (obronca24h.pl) grozi grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do 2 lat. Stan nietrzeźwości u kierowcy zachodzi wówczas, gdy zawartość alkoholu w jego krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Sąd, wydając wyrok skazujący za jazdę po alkoholu, orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat, a także zobowiązuje sprawcę do uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Jazda po alkoholu – wyrok skazujący

Wyrok skazujący za jazdę po alkoholu oznacza więc zawsze utratę prawa jazdy na wiele lat. Orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów jest w tym przypadku obligatoryjne (innymi słowy, sąd ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia pojazdów w sprawie o czyn z art. 178a § 1 kk). W sprawie o jazdę po alkoholu zdecydowanie warto powalczyć o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Zobacz także: https://lextraffic.pl/jazda-po-pijanemu/

Z kolei w razie warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd może (ale nie ma obowiązku) orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Co więcej, zakaz prowadzenia pojazdów orzekany przy warunkowym umorzeniu postępowania może być orzeczony na okres nieprzekraczający 2 lat.

Adnotacja o warunkowym umorzeniu postępowania pojawia się także w Krajowym Rejestrze Karnym. Warto jednak zaznaczyć, że warunkowe umorzenie postępowania nie jest tożsame ze skazaniem – a zatem sprawcę, wobec którego warunkowo umorzono postępowanie, traktuje się jako osobę niekaraną. W związku z tym przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego można w dalszym ciągu uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (które może być niezbędne np. przy ubieganiu się o niektóre stanowiska).

Zgodnie z art. 66 § 1 kk, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, pod warunkiem, że:

  • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,

  • okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,

  • sprawca nie był karany za przestępstwo umyślne,

  • postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni przestępstwa.

Jazda po alkoholu – warunkowe umorzenie

Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia (art. 67 § 1 kk). Jeżeli w okresie próby sprawca popełni po raz kolejny to samo przestępstwo, za które został skazany, to sąd podejmie postępowanie karne (co w zasadzie zawsze kończy się wydaniem wyroku skazującego). Sąd może podjąć warunkowo umorzone postępowanie, jeżeli sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny (w szczególności jeśli popełnił przestępstwo innego rodzaju). Warunkowo umorzonego postępowania sąd nie może jednak podjąć, jeśli od daty zakończenia okresu próby upłynęło co najmniej 6 miesięcy.

Zostałeś zatrzymany po raz kolejny na jeździe po alkoholu? Zobacz: https://www.ctmpolonia.pl/jazda-po-alkoholu-ponowna-jazda-pod-wplywem/

Author: redakcja

Dodaj komentarz